RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV - FARNOSŤ PUSTÉ ÚĽANY

1. ADVENTNÁ NEDEĽA

28. november - 5. december 2021

Pondelok  29. november  Na úmysel ordinára

Utorok       30. november  Za † rodinu Marikovú, Janíkovú a Benkovskú

Streda        01. december  Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Štvrtok       02. december  Poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života

Piatok        03. december   Za † Ladislava Ziga

Sobota       04. december   Za † Vendelína a Margitu Zacharových, dcéru Emíliu a zaťa Františka 

Nedeľa       05. december   Za farníkov

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok  Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

Piatok  Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Sobota  Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi;

             Sv. Barbory, panny a mučenice, ľub. spomienka

Nedeľa  2. ADVENTNÁ NEDEĽA

  • Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.695/2021z24.11.2021, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a nadobúdajúcej účinnosť 25. novembra 2021, sú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 25. novembra 2021 až do odvolania pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Túto výnimku, ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich, ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania aj rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.
  • Vysluhovanie sviatosti zmierenia je možné individuálne na požiadanie po predošlom telefonickom dohovore s kňazom na fare - telefón 031/7845 590, 0901 920 373. Úmysly svätých omší prijaté na konkrétny deň budú odslúžené v ten istý deň počas súkromnej svätej omše kňaza. Veriacim odporúčame, aby sa duchovne spojili v modlitbe na tieto úmysly. Časy súkromných svätých omší sa nevyhlasujú.
  • Vstup do farského kostola sv. Ladislava v Pustých Úľanoch                                                        - iba po hlavný vstup a iba pre osobnú modlitbu                                                                        - otvorený denne od 9:00 hod. - do 16:30 hod.
  • Milodary na kostol môžete zaslať aj na číslo farského účtu: Slovenská sporiteľna IBAN: SK90 0900 0000 0051 7752 2181. Pán Boh odmeň za všetky vaše milodary.